Herb szkoły

Pedagog

 

Pedagog szkolny – mgr Marta Łyczkowska

 

Pedagog szkolny organizuje w szkole pomoc psychologiczną i pedagogiczną.

Zadania pedagoga:

– rozpoznawanie indywidualnych potrzeb ucznia oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szklonych ucznia,

– określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom,

– udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny programu lub tok nauczania,

– dzielanie informacji o stypendiach

Pedagog szkolny współpracuje z nauczycielami, w tym z wychowawcami klas, dyrekcją i rodzicami oraz instytucjami (Policją, Sąd Rodzinny, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna) służącymi pomocą dziecku i rodzicom.