Herb szkoły

Deklaracje i opłaty

Informacje dla zdających

DEKLARACJE MATURALNE:

  • 1a – Deklaracja A dla ucznia ostatniej klasy liceum, technikum, branżowej szkoły II stopnia albo szkoły artystycznej, który w 2024 r. chce przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy oraz dla absolwenta liceum, technikum albo szkoły artystycznej w Polsce, którego szkoła nadal funkcjonuje i w 2024 r. chce przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo po raz kolejny.
  • 1b – Deklaracja B dla absolwenta liceum uzupełniającego, liceum profilowanego, technikum uzupełniającego dla młodzieży albo absolwenta zlikwidowanego liceum, technikum, szkoły artystycznej albo absolwenta szkoły za granicą, która nie uprawnia do podjęcia studiów w Polsce albo absolwenta szkoły średniej przed 2005 r. nieposiadającego żadnego świadectwa dojrzałości albo osoby, która w sesji zimowej 2024 r. zamierza ukończyć liceum na podstawie egzaminów eksternistycznych.
  • 1c –  Deklaracja C dla ucznia, o którym mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.
    Декларація учня про складання іспиту на атестат зрілості у 2024 р., що стосується дітей і молоді, які є громадянами України, про яких ідеться в § 3 Розпорядження Міністра освіти і науки від 21 березня 2022 р. про організацію навчання, виховання та догляду.

Informujemy, że na stronie https://wyniki.edu.pl/login można online złożyć deklarację maturalną w wersji elektronicznej.
E-deklaracja dla uczniów i absolwentów, którzy posiadają konto w ZIU

Jeżeli wraz z deklaracją zdający składa inne dokumenty, np. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zaświadczenie lekarskie, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej i chce złożyć e-deklarację, wówczas zobowiązany jest przygotować wyraźny skan każdego dokumentu i przesłać te pliki (skany) jako załączniki do deklaracji. W e-deklaracji jest również zobowiązany złożyć oświadczenie o zgodności skanów z papierowymi oryginałami dokumentów, które załącza do deklaracji.

FORMULARZE:

OPŁATY ZA EGZAMIN MATURALNY:

Informacja dla absolwentów o opłatach