Duplikaty dokumentów

Szkoła wydaje duplikaty wyłącznie w przypadku utraty (zniszczenia) oryginału świadectwa lub legitymacji szkolnej.

Duplikaty świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych są wydawane na pisemny wniosek skierowany do dyrektora szkoły.

Duplikaty świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych wydawane są odpłatnie:

opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 26 zł

opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 9 zł

Opłaty należy dokonać poprzez wpłatę na rachunek bankowy szkoły:

nr rachunku bankowego: Bank Millenium 81 1160 2202 0000 0001 8451 0612
Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich, ul. Partyzantów 4, 59-900 Zgorzelec
Tytułem: Imię, nazwisko, opłata za wydanie duplikatu….. (świadectwa, legitymacji itp.)

Procedura wydawania duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Duplikaty dokumentów wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu

Poświadczenie klauzulą apostille dokumentów szkolnych, czyli uzyskanie pieczęci (inaczej klauzuli) apostille na polskich dokumentach urzędowych w celu posługiwania się nimi za granicą

Nostryfikacja świadectw – informacja dotycząca uznawania świadectw szkolnych uzyskanych za granicą