Herb szkoły

PROGRAM POMOCY UCZNIOM “SPRAWNY UCZEŃ”

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu przesyła materiały informacyjne dotyczące naboru wniosków na stypendia w 2014 roku na rok szkolny 2014/2015 z programu pomocy uczniom niepełnosprawnym pn.: ?Sprawny uczeń? i informuje uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ZUS lub instytucje odwoławcze o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendiów w ramach w/w programu.

WNIOSKI DO WGLĄDU PONIŻEJ, DO POBRANIA W SEKRETARIACIE.

 

                              

                                 Załącznik

do Wniosku o przyznanie

 stypendium ?Sprawny uczeń?

                                                                          

OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE WNIOSKODAWCY

 

Ja niżej podpisany(a) ………………………………………………………………………………………………….

                       Imię i nazwisko Wnioskodawcy(pełnoletniego ucznia/rodzica/opiekuna prawnego)

zamieszkały(a) ………………………………………………………………………………………………………….

                                         (miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania,  nr kodu)

pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, niniejszym oświadczam, iż razem ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym pozostają następujące osoby (zgodnie z przypisem nr 1):

Lp.

Imię Nazwisko Wnioskodawcy

(pełnoletniego ucznia/rodzica/opiekuna prawnego)

Wiek

Czy pobiera naukę (tak/nie)

Miesięczny dochód *

1.        
Pozostali członkowie rodziny Wnioskodawcy wspólnie zamieszkujący i gospodarujący:
  Nie podawać nazwiska

Wpisać tylko stopień pokrewieństwa z Wnioskodawcą

( np. ojciec, matka, brat, siostra, syn, córka ?.)

Wiek Czy pobiera naukę (tak/nie) Miesięczny dochód *
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
  Razem dochody (SUMA):  

____________________________________

* miesięczny dochód w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przypadający na członka rodziny Wnioskodawcy z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o przyznanie stypendium dla ucznia
lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

 

 

 

                                              

                                                        łączny miesięczny dochód wskazany w wierszu

średni miesięczny dochód                           ?Razem dochody? w tabeli na stronie 1  

przypadający na jedną osobę   =   —————————————————————————–

 w rodzinie Wnioskodawcy               liczba osób w rodzinie Wnioskodawcy wskazana w tabeli

                                                                                         na stronie 1 

 

 

 

 

WZÓR WYLICZENIA ŚREDNIEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU

 

 

 

 

 

 

 


Oświadczam, także że:

1)      w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium dla ucznia lub
w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, średni miesięczny dochód przypadający na jedna osobę w moim gospodarstwie domowym wyniósł .
…………………………zł(słownie złotych………………………..

……………………………………………………………………………)

2)      prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem.

……………………………………. 2014 r.     

…………………………………………………………………………………………………………
Czytelny podpis Wnioskodawcy ( pełnoletniego ucznia/rodzica/opiekuna prawnego)

 

 

Przypis nr 1

Przez pojęcie ?Członkowie rodziny Wnioskodawcy, dla których wyliczany jest dochód ? oznacza to osoby spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Przez pojęcie ?Dochód Wnioskodawcy? ? suma miesięcznych przychodów przypadających na członka rodziny Wnioskodawcy z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o przyznanie stypendium dla ucznia lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszona o:

a)   miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

b)   składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

c)   kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Miesięczny dochód w rodzinie Wnioskodawcy przypadający na jednego członka rodziny  Wnioskodawcy nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2013 r. poz. 182, , z późn. zm.).

Miesięczna wysokość dochodu jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.)

 

DO DOCHODU WLICZA SIĘ RÓWNIEŻ:

1)      Świadczenia rodzinne:

 • ?         Świadczenie pielęgnacyjne,
 • ?         Zasiłek pielęgnacyjny,
 • ?         Zasiłek rodzinny oraz dodatek do zasiłku rodzinnego,

2)      Świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

3)      Dodatek mieszkaniowy.

 

DO DOCHODU NIE WLICZA SIĘ:

1)        Jednorazowych pieniężnych świadczeń socjalnych, np.: zapomoga związana z urodzeniem dziecka, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, zapomoga z ZFŚS;

2)        Zasiłku celowego, np.: na zakup żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, koszty pogrzebu, pokrycie części lub całości wydatków na świadczenie zdrowotne, na pokrycie strat
w wyniku zdarzenia losowego, w celu realizacji postanowień kontraktu społecznego;

3)        Pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty, np.: stypendium edukacyjne, sportowe;

4)        Wartości świadczenia w naturze;

5)        Świadczenia przysługujące osobie bezrobotnej na podstawie przepisów
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych: staże.

 

Przez pojęcie ?Dochód z gospodarstwa rolnego? ? należy rozumieć dochód za 1 ha przeliczeniowy,  zgodnie z zapisem art. 8 ust. 9  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.) pomnożony przez ilość hektarów przeliczeniowych.

 1. 1.      W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

1)      opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych
w
przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – za dochód przyjmuje się przychód
z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w
przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami
na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w
przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności
oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych
przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;

2)      opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:

1)   przychodu;

2)   kosztów uzyskania przychodu;

3)   różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;

4)   dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa w ust. 6;

5)   odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;

6)   należnego podatku;

7)   odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości określonej w art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182,
z późn. zm.).

Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.

W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku
lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:

1)   kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

2)   kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie

– kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.

W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.

Szczegółowe zasady ustalania dochodu określone zostały w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej, z tym że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej,
o których mowa w art. 90c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, ze zm.).

 

UWAGA! Wnioskodawca zobowiązany jest na żądanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dostarczyć dowody potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów.

 

 

 

 

 

Wniosek złożono

 

 

 

w dniu…………………………………………r.

(wypełnia Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego)

 

 

                                  

Załącznik nr 1

do regulaminu przyznawania stypendiów uczniom niepełnosprawnym  w roku szkolnym 2014/2015

 

 

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOSLĄSKIEGO

 

WNIOSEK

o przyznanie stypendium ?Sprawny uczeń?
 

NALEŻY WYPEŁNIĆ WSZYSTKIE POZYCJE WE WNIOSKU!

 

1. Informacje podstawowe

DANE DOTYCZĄCE UCZNIA

DANE PERSONALNE UCZNIA

Imię……………………………………………………………

Nazwisko……………………………………………………..

Data urodzenia……………………………………………..

PESEL      

Imię i nazwisko ojca……………………………………

Imię i nazwisko matki………………………………….

Jeśli uczeń jest pełnoletni:

Dowód Osobisty: Seria…… …..numer……………………

wydany przez ……………………………………………………

dnia…………………………………………………………………

ADRES ZAMIESZKANIA

 

Województwo…………………………………

Dokładny adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………………..

Kod pocztowy:  –  ???????????..

Powiat………………………………………………

Gmina………………………………………………

e-mail:……………………………………………..

Telefon kontaktowy (należy wskazać obowiązkowo) …………..????????????

 

 

 

 

 

 

 

DANE DOTYCZĄCE RODZICA UCZNIA/OPIEKUNA PRAWNEGO (należy wypełnić jedynie w sytuacji, gdy wniosek w imieniu ucznia składa rodzic/opiekun prawny, w sytuacji, gdy wniosek składa pełnoletni uczeń)

DANE PERSONALNE WNIOSKODAWCY

(RODZICA UCZNIA/OPIEKUNA PRAWNEGO)

 

Imię………………………………………………………….

Nazwisko…………………………………………………..

PESEL      

Dowód Osobisty: Seria……..numer………………….

wydany przez …………………………………………..

dnia…………………………………………………………

 

ADRES ZAMIESZKANIA

 

Województwo…………………………………

Dokładny adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………………………..

Kod pocztowy:  –  

Powiat………………………………………………

Gmina………………………………………………

e-mail:……………………………………………..

Telefon kontaktowy (należy wskazać obowiązkowo) ……………………………………

 

 

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

Liczba osób niepełnosprawnych (wraz z uczniem) w gospodarstwie domowym* ???????? osób.

*Gospodarstwo domowe Wnioskodawcy – wspólne gospodarstwo osób spokrewnionych lub niespokrewnionych pozostających w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujących i gospodarujących.

DANE RACHUNKU BANKOWEGO, na który zostaną przekazane środki

w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku

Imię i nazwisko oraz adres właściciela rachunku bankowego (wypełnić jeśli adres jest inny niż wskazany powyżej):

????????????????????????????????????.?????..?????????????????????.

???????????????????????????????????????????????????????????????.

nazwa banku ???????????????????????????????????????????????    nr rachunku bankowego    

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji programu

?Sprawny uczeń? (czytelny podpis właściciela rachunku bankowego): ??.???????

????????????????.??????.?????????????????????????????..

INFORMACJE O KORZYSTANIU Z PROGRAMU ?SPRAWNY UCZEŃ?  W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

1)  UCZEŃ KORZYSTAŁ  i zobowiązuje się złożyć rozliczenie najpóźniej do 1 września 2014r.

2)  UCZEŃ NIE KORZYSTAŁ 

DANE  DOTYCZĄCE  SZKOŁY,  do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2014/2015

 

Pełna nazwa szkoły:…………………………………………………………………………………………..

                             klasa: …………. (w przypadku szkoły podstawowej dotyczy uczniów klas 1-6)

Rodzaj szkoły:            szkoła podstawowa      gimnazjum                                      szkoła ponadgimnazjalna z wyłączeniem szkół policealnych 

Kod Pocztowy:  –   dokładny adres ?????………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………..

 

Osoba do kontaktu w szkole …………………………………………………………………………………

 

Tel. Kontaktowy do szkoły …………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

2.      Zakres kosztowy stypendium – KATALOG

KWOTA JEDNORAZOWEGO STYPENDIUM NA ROK SZKOLNY 2014/2015  WYNOSI 1.000 ZŁ
I MOŻE BYĆ PONIESIONA  w okresie od 1 IX 2014 r. do 31 VIII 2015 r. I  PRZEZNACZONA NA:
 

 1. 1.  zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę
 2. 2.  uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy i kolonie)
 3. 3.  koszty związane z dostępem do Internetu (instalacja, abonament)
 4. 4.  kursy doszkalające w zakresie programu nauczania oraz kursy językowe
 5. 5.  wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych
  1. 6.    opłaty za naukę (czesne)
  2. 7.    zakwaterowanie (dotyczy uczniów pobierających naukę poza miejscem zamieszkania w tym również wyżywienie)
  3. 8.    dojazdy do szkoły

 

Faktury, rachunki i inne dokumenty księgowe, potwierdzające poniesienie ww. kosztów, należy przechowywać przez okres 5 lat w celu okazania na wypadek kontroli.

 

 

4. Załączniki wymagane do wniosku

Lp.

Nazwa załącznika

Załączono

(zaznaczyć właściwe)

Uzupełniono

(wypełnia Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego)

1.

Kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ucznia wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności, ZUS lub instancje odwoławcze





2.

oświadczenie o dochodzie Wnioskodawcy przypadającym na jednego członka w gospodarstwie domowym z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o przyznanie stypendium dla ucznia lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony ? załącznik do wniosku





3.

kserokopia dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej nad podopiecznym ? dotyczy Wnioskodawców, będących opiekunami prawnymi ucznia





4.

orzeczenie sądowe o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym ucznia,
w przypadku gdy dotyczy





 

 

UWAGA! Podanie przez Wnioskodawcę informacji niezgodnych z prawdą eliminuje wniosek z dalszego rozpatrywania.

Wniosek należy wypełnić komputerowo lub ręcznie i złożyć w wersji papierowej (wydrukowanej, potwierdzonej własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy).

O przyjęciu wniosku decyduje data stempla pocztowego.

Oświadczam, że:

Podane informacje są zgodne z prawdą.

Zapoznałam/em się z Regulaminem przyznawania jednorazowych stypendiów Samorządu Województwa Dolnośląskiego niepełnosprawnym uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych ( z wyłączeniem szkół policealnych) z Województwa Dolnośląskiego.

Przyjmuję do wiadomości, iż warunkiem zawarcia umowy o przyznanie stypendium jest:

przedłożenie przy podpisywaniu umowy ważnego orzeczenia o niepełnosprawności
lub o stopniu niepełnosprawności ucznia, zaświadczenia ze szkoły o realizacji przez ucznia obowiązku szkolnego/nauki lub pobierania przez ucznia nauki w roku szkolnym 2014/2015, wystawione po dniu 01.09.2014 r., oświadczenie do celów podatkowych i oświadczenia
o wysokości otrzymanych stypendiów, wystawione po dniu 01.09.2014 r. oraz spełnianie warunków uczestnictwa określonych w Regulaminie ? w dniu podpisania umowy.

Przyjmuję do wiadomości, iż wszelkie wydatki poniesione ze stypendium muszą ściśle łączyć się z edukacją ucznia niepełnosprawnego.

 

OŚWIADCZAM, ŻE  WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z ubieganiem się o jednorazowe stypendium Samorządu Województwa Dolnośląskiego dla niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
(z wyłączeniem szkół policealnych) z Województwa Dolnośląskiego wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka (w przypadku niepełnoletniego ucznia) przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

  1. moje dane osobowe oraz dane mojego dziecka będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia stypendium i obsługi stypendium;
  2. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia stypendium;
  3. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania

   Administratorem Danych Osobowych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą
   we Wrocławiu 50-411, Wybrzeże Słowackiego 12-14, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego                       

 

 

……………………………………………………………….

Imię i nazwisko

 

 

 

…………………………………………………………….. dnia ……………………………………………………r.

Wnioskodawca ( podpis pełnoletniego ucznia/rodzica/opiekuna prawnego)