Herb szkoły

Godzina dostępności nauczyciela – konsultacje dla uczniów i ich rodziców

W ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, nauczyciel zobowiązany jest do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo. W tym czasie nauczyciel jest dostępny dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców. Godzina dostępności nauczyciela w szkole trwa 60 minut.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762) – art. 42 ust. 2f.

harmonogram dostępności nauczyciela