Herb szkoły

Projekt UE

W dniu 30 stycznia 2017 roku pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 a Powiatem Zgorzeleckim została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych wraz z działaniami termomodernizacyjnymi w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Zgorzelcu”.

Celem projektu jest poprawa warunków nauczania w zakresie zajęć matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w Liceum Ogólnokształcącym w Zgorzelcu. Projekt skierowany jest do uczniów szkoły, w tym uczniów i uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Projekt obejmuje wyposażenie Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu w niezawodną sieć bezprzewodową oraz doposażenie w sprzęt multimedialny i komputerowy pracowni: 4 matematycznych, 1 informatycznej, w tym pracowni akademii CISCO, 4 z dziedziny nauk przyrodniczych (geograficzna, fizyczna, chemiczna, biologiczna) i 1 stanowisko pracy dla uczniów z orzeczonym kształceniem specjalnym.

W ramach projektu zakupione zostanie multimedialne nowoczesne wyposażenie pracowni szkolnych do wspomagania rozwoju uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przy pracowni komputerowej zostanie utworzona nowoczesna serwerownia ukierunkowana sprzętowo pod wirtualizację, zakupione zostanie 20 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, wykonana zostanie bezprzewodowa sieć lokalna (10 punktów dostępowych sieci WLAN i budowa sieci LAN). Zakupione zostanie narzędzie do spotkań on-line i konferencji internetowych Webex. Do gabinetów matematyczno-przyrodniczych zostanie zakupionych 9 zestawów multimedialnych składających się z komputera, projektora, tablicy multimedialnej, wizualizera i głośników. W ramach projektu przewidziano także działania termomodernizacyjne polegające na wymianie wyeksploatowanych i awaryjnych piecy gazowych na trzy pompy ciepła typu woda/powietrze na potrzeby podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budynku dydaktycznym Liceum Ogólnokształcącego w Zgorzelcu. W ramach niniejszego projektu przewidziano również zakup urządzenia dla osób niepełnosprawnych – schodołaz gąsienicowy T9.

Projekt jest podzielony na następujące zadania: przygotowanie dokumentacji, działania promocyjne, działania termomodernizacyjne, zakup sprzętu cyfrowego i multimedialnego, nadzór inwestorski, zakup urządzenia dla osób niepełnosprawnych.

Okres realizacji projektu 10.06.2016-30.10.2017 r.

Całkowita wartość projektu: 561 404,05 zł, z czego dofinansowanie z EFRR 85% 477 193,43 zł.

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, działanie 7.2. Inwestycje w edukację ponadgimnazjalna, w tym zawodową, podziałanie 7.2.1. Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową OSI.

Partnerzy europejscy