Herb szkoły

Deklaracja dostępności

Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu.

Data publikacji strony internetowej: 2011-01-19.
Data ostatniej dużej aktualizacji2022-03-29

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • zdjęcia udostępnione przed 2021-06-13 nie posiadają atrybutów „alt”; dodanie tych tagów spowodowałoby nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego
 • zamieszczone filmy nie posiadają napisów dla głuchych
 • część materiałów zamieszczona jest jako pliki PDF lub obrazy
 • linki pod menu nawigacyjnym nie posiadają odpowiednich podpisów dla czytników ekranu; błąd jest związany z oprogramowaniem użytym na stronie
 • obrazy, które po kliknięciu przenoszą do strony odpowiadającego im wpisu, nie posiadają odpowiednich podpisów dla czytników ekranu; błąd jest związany z oprogramowaniem użytym na stronie

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji2021-06-13.  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-03-31.

Skróty klawiszowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami!
W zgłoszeniu podaj:

 • adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail, informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa),

Osobą kontaktową jest Adam Zyśk, adres e-mail: azysk@lo.zgorzelec.org, telefon: 757752823.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Liceum Ogólnokształcacego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu
 • Adres: ul. Partyzantów 4 , 59-900 Zgorzelec
 • E-mail: zgorzeleclo@wp.pl
 • Telefon: 75 7752512

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Do budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich prowadzą:

 • dwa wejścia główne od ul. Partyzantów;
 • wejście do budynku głównego od podwórka;
 • dwa wejścia przez obiekt sportowy;
 • dwa wejścia po obu stronach bocznych budynku głównego.

Żadne wejście nie jest przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Budynek Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich nie posiada windy. Budynek Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich nie jest wyposażony w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie korytarzy

Poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne budynków nie są wolne od barier i uniemożliwiają osobom ze szczególnymi potrzebami dotarcie do wszystkich pomieszczeń, w których prowadzona jest podstawowa działalność.

Dostosowanie schodów

W zakresie dostępności architektonicznej Podmiot użycza schodołaz gąsienicowy LIFT KAR PTR130 zakupiony na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu.

Dostosowanie wind

Budynek Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich nie posiada windy.

Dostępność pochylni

Podmiot nie posiada pochylni umożliwiających poruszanie się osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dostępność platform

Podmiot nie posiada platform umożliwiających poruszanie się osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dostępność informacji głosowych

Brak dostępności informacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Podmiot dopuszcza wstęp do budynku osobie korzystającej z pomocy psa asystującego.

Dostępność tłumacza języka migowego

Podmiot nie zapewnia tłumacza języka migowego.

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI DLA WNIOSKODAWCY