Herb szkoły

AKTUALIZACJA LEGITYMACJI SZKOLNYCH!!!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29.12.2014 został określony nowy wzór legitymacji szkolnej.

Dotychczasowe legitymacje wydane na wzorze MEN-I/50/2 oraz MEN ?I/51/2 zachowują ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w szkole z zastrzeżeniem, że na drugiej stronie tych legitymacji nad tekstem ?Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego?, wpisuje się odręcznie PESEL ucznia, a w przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL ? serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Wpis opatruje się małą pieczęcią urzędową szkoły. Wpisu tego dokonuje wyłącznie osoba upoważniona przez dyrektora szkoły!!!

W świetle obowiązujących przepisów  legitymacje szkolne wydane na drukach MEN-I/50/2 oraz MEN ?I/51/2 bez wpisanego numeru PESEL, traktowane są jako nieważne i nie poświadczają uprawnień do ulgowych przejazdów!!!!!!!!!!!!!!!

Uczniowie oraz tegoroczni absolwenci proszeni są o dostarczenie legitymacji szkolnych  do sekretariatu uczniowskiego, celem jej aktualizacji.

legitymacja