Herb szkoły

Rekrutacja w czasie pandemii – czyli 6 rzeczy, które warto wiedzieć o zasadach naboru

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w tym roku przebiega w sposób bardziej uporządkowany niż w roku ubiegłym, gdy pandemia wymusiła zmianę terminów egzaminów, składania wniosków, podania wyników naboru. Rok temu nie było etapu rekrutacji uzupełniającej. W tym roku uczniowie, którzy nie dostali się do żadnej szkoły w pierwszym etapie rekrutacji, mogą liczyć na znalezienie miejsca w etapie drugim, w sierpniu.

Jakie są najważniejsze daty rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej?

  • Od 17 maja uczniowie wraz z rodzicami lub opiekunami mogą składać wnioski do szkół ponadpodstawowych. Czas na to mają do 21 czerwca. Pomiędzy 25 czerwca a 14 lipca będzie jeszcze można dokonywać zmian na swojej liście preferencji, czyli na liście szkół i oddziałów, którymi kandydat jest zainteresowany.
  • Między 25 a 27 maja (a w terminie dodatkowym między 16 i 18 czerwca) uczniowie klas ósmych zdają egzaminy. Ich wyniki zostają podane do wiadomości 2 lipca.

Co można zrobić online ?

Większość kandydatów może korzystać z elektronicznych systemów naboru, w których układa się listę preferencji, czyli listę wybranych oddziałów i szkół. Do szkoły pierwszego wyboru należy przesłać wydrukowany i podpisany wniosek wraz z dodatkowymi zaświadczeniami (jeśli kandydat je posiada – chodzi o sytuacje, w których można poświadczyć problemy zdrowotne ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, wielodzietność rodziny kandydata; niepełnosprawność kandydata; niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; objęcie kandydata pieczą zastępczą).

Na jakich zasadach kandydat zostaje zakwalifikowany do szkoły?

O zakwalifikowaniu kandydata do wybranej szkoły decydują przeliczone na punkty wyniki uzyskane z egzaminu klas ósmych, oceny ze świadectwa, dodatkowe osiągnięcia (tytuł finalisty lub laureata konkursu przedmiotowego lub turnieju, zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w paragrafie 6.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 16 marca 2017 r.), osiągnięcia w ramach działalności społecznej (np. udokumentowana działalność ucznia jako wolontariusza).

Dodatkowe punkty można zdobyć za świadectwo z wyróżnieniem. Wszystkie uzyskane punkty to ogólny wynik uzyskany przez ucznia. Z tym wynikiem podchodzi on do naboru i stara się o miejsce w wybranej klasie.

Jak traktować progi punktowe?

Może się zdarzyć, że np. dwoje uczniów będzie miało wymagany wynik (110 pkt), ale tylko jeden dostanie się do wybranej klasy. Dzieje się tak, kiedy kończy się limit miejsc w klasie – np. jest 30 miejsc, a ponad 30 uczniów z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z czego ci najsłabsi mają dokładnie tyle samo punktów. Wtedy trzeba wybrać, kogo przyjąć, a kogo nie. Decydują wówczas dodatkowe kryteria. Pierwszeństwo zajęcia miejsca w wybranej klasie mają uczniowie, którzy mogą udokumentować, że mają takie trudności życiowe jak: problemy zdrowotne ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, wielodzietność rodziny kandydata; niepełnosprawność kandydata; niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Progi punktowe z ubiegłych lat należy traktować jako podpowiedź, ale nie pewnik. Warto wiedzieć, jakie są progi punktowe do poszczególnych klas w kilku szkołach, które najbardziej interesują kandydata i składać wnioski do takich szkół, które miały w ubiegłych latach różne wyniki. Jeśli uczeń będzie aplikować jedynie do klas o wysokich progach, może się nigdzie nie dostać. Lepiej do listy preferencji na dalszych miejscach dorzucić także klasy z niższymi progami.

Jak zwiększyć szanse dziecka na dostanie się do dobrej szkoły?

Choć obecnie trwa nauka zdalna i wszyscy siedzą w domach, nadal można aktywnie poprawiać swoje szanse w naborze do wymarzonej szkoły. Jak? Starać się o jak najwyższe oceny z przedmiotów, które są punktowane do wybranej klasy (na stronie internetowej szkoły średniej publikowane są informacje, z których przedmiotów są brane pod uwagę przy rekrutacji do danego oddziału).

Jest o co zawalczyć. Punkty za oceny oblicza się dla czterech przedmiotów: za język polski, matematykę i dwa wybrane przedmioty, które wskazane są jako punktowane do danej klasy w liceum. Za ocenę celującą dostaje się 18 punktów, za bardzo dobrą 17, za dobrą 14, za dostateczną 8, za dopuszczającą 2 punkty. Zatem poprawienie się z czwórki na piątkę daje 3 punkty, które mogą przesądzić o tym, czy kandydat dostanie się do wymarzonej klasy, czy nie.
Dodatkowo – aż 7 punktów można uzyskać za świadectwo z wyróżnieniem, więc poprawienie ogólnej średniej ocen może być bardzo cenne.

Oczywiście ośmioklasiści nadal mają przed sobą egzaminy kończące naukę w szkole podstawowej. Nie można ich nie zdać, ale im lepszy osiągnie się wynik, tym większa pula punktów kandydata. Za trzy egzaminy można dostać w sumie 100 punktów. Wynik egzaminu z języka polskiego oraz z matematyki należy pomnożyć przez 0,35. Jeśli ktoś otrzyma 100 proc. na egzaminie, to 100 x 0,35 przyniesie mu 35 punktów. Odpowiednio 80 proc. da 28 punktów itd. Punkty za egzamin z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3 (100 proc. x 0,3 = 30 punktów).

Kiedy będą wyniki rekrutacji?

Wyniki rekrutacji poznamy 22 lipca. Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do wybranych klas muszą potwierdzić wolę uczenia się w danym oddziale. Należy to zrobić między 23 a 30 lipca poprzez złożenie w nowej szkole oryginału świadectwa ukończenia ósmej klasy i wyniku egzaminu ośmioklasisty. Osoby, które nie potwierdzą woli, zostaną skreślone z listy.

Między 3 a 5 sierpnia trwa składanie wniosków w ramach rekrutacji uzupełniającej. Wyniki rekrutacji uzupełniającej zostaną podane do wiadomości 16 sierpnia. Między 17 a 20 sierpnia należy potwierdzić wolę uczenia się w oddziale, do którego kandydat został zakwalifikowany.
Kiedy tylko uczeń dostanie się do wymarzonej klasy i potwierdzi wolę uczęszczania do niej, może już odetchnąć z ulgą.