Herb szkoły

KONKURS FOTOGRAFICZNY ZGORZELEC OBIEKTYWNIE

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

FOTO_2

ZGORZELEC OBIEKTYWNIE

Detal w obiektywie

I. Postanowienia ogólne

 

1. Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu, zwane dalej organizatorem.

2. Celem konkursu jest:

– popularyzacja fotografii wśród uczniów,

– kształtowanie postaw prospołecznych,

– zwrócenie uwagi na estetykę,

– prezentacja osiągnięć uczestników konkursu.

 II. Zasady konkursu

 1. Czas trwania konkursu ? od 25 listopada 2013 do 25 lutego 2013.

2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

3. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych.

4. Przystępując do konkursu, uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, a w szczególności punkty 12 i 13 regulaminu, oraz zapewnia, że:

– posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,

– nie kopiuje fotografii stworzonych przez inne osoby.

5. Konkurs przeprowadzany jest w jednej kategorii:

? fotografia  ? detale architektoniczne (klamki, bramy, drzwi, okna, maszkarony itp.) Zgorzelca.

6. Do zdjęcia należy dołączyć krótki opis, gdzie zostało ono zdjęcie.

7. Jeden uczestnik może zgłosić do 10 zdjęć.

8. Wszystkie fotografie powinny mieć postać odbitki kolorowej na papierze fotograficznym błyszczącym, w formacie nie mniejszym niż 15×21 cm. Uczestnik może wykorzystać programy komputerowe do obróbki zdjęć.

9. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę, która będzie zawierać:  imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, adres szkoły, klasę, tytuł i opis zdjęcia (pkt. 6). PROSIMY NIE OPISYWAĆ PRAC NA ODWROCIE ZDJĘĆ!!!

10. Oryginalne fotografie należy zapisać na płycie CD załączonej do pracy w formacie plików JPEG lub PDF.

11. Do pracy NALEŻY dołączyć oświadczenie.

12. Prace konkursowe należy składać do Anety Błaszkiewicz i Karoliny Prusieckiej w terminie do 25 lutego 2014 roku.

12. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej oraz na stronie internetowej LO im. Braci Śniadeckich.

13. W przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych organizator zastrzega sobie prawo do ich nieodpłatnej publikacji w materiałach związanych z konkursem oraz promocją LO im. Braci Śniadeckich oraz miasta Zgorzelec z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora.

III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu

1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.

2. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.

3. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o czasie i miejscu rozstrzygnięcia

konkursu oraz wręczenia nagród.

4. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.

5. Werdykt jury jest ostateczny.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika.

2.  Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu.

 

 

 

Zgorzelec, dn. ??????

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że posiadam pełne prawa autorskie do przesłanych na konkurs fotograficzny ZGORZELEC OBIEKTYWnie. PRACA W OBIEKTYWIE zdjęć oraz w wypadku prezentowania na nim wizerunków osób, posiadam ich zgodę na publiczną prezentację (zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

 

 

 

Imię i nazwisko:                                                                        Czytelny podpis:

 

?????????..                                                              …….?…????????

 

PESEL:

?????????..

 

ADRES ZAMIESZKANIA:

???????????………….

???????????…………