Herb szkoły

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest wypłacane ze środków budżetu państwa.

Kandydatów do stypendium typuje samorząd uczniowski, zgodnie z trybem określonym w statucie szkoły. Wnioski o przyznanie stypendium, wraz z uzasadnieniem, przedstawia się Radzie Pedagogicznej.

Wniosek o przyznanie stypendium, zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, dyrektor szkoły przedstawia Kuratorowi Oświaty, a Kurator Oświaty – za pośrednictwem Ministra Edukacji Narodowej – Prezesowi Rady Ministrów .

Po raz pierwszy Prezes Rady Ministrów przyznał stypendium w 1997 r. na rok szkolny 1997/98.

 

Stypendyści Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Liceum Ogólnokształcące im Braci Śniadeckich

Gratulujemy!

 

2012/2013

Anna Korneluk

 

2011/2012

Bartosz Piasecki

 

2010/2011 

Bartosz Piasecki

 

2009/2010

Radosław Antoniak 

 

2008/2009

Agata Kurczyńska

 

2007/2008 

Agata Kurczyńska

 

2006/2007

 Paula Połaska

 

 2005/2006

 Konrad Wilgosz

 

 2004/2005

Martyna Dzierka