Herb szkoły

Obóz informatyczny w Pokrzywnej

W październiku 2018 roku pod pa­tro­na­tem na­uko­wym Instytutu Informatyki UWr od­był się obóz in­for­ma­tyczny, w którym udział wzięło trzech uczniów naszego liceum z klasy 2A. Młodzież  prze­by­wała w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Pokrzywnej w wo­je­wódz­twie opolskim.

Uczniowie zo­stali po­dzie­leni na trzy grupy za­awan­so­wa­nia: pod­sta­wową, śred­nio za­awan­so­waną i za­awan­so­waną – olim­pij­ską. Głównym ce­lem obozu było przy­go­to­wa­nie uczniów do pierw­szego etapu Olimpiady Informatycznej, a także po­sze­rze­nie wie­dzy oraz zdo­by­cie cen­nego do­świad­cze­nia w pro­gra­mo­wa­niu. Przy oka­zji uczest­nicy obozu po­zna­wali atrak­cje tu­ry­styczne i kra­jo­brazy Pokrzywnej le­żą­cej w pa­śmie Gór Opawskich.

Kadrę na­ukową sta­no­wili stu­denci Instytutu Informatyki UWr oraz lau­re­aci po­przed­nich edy­cji olim­piad informatycznych.

411

20130929214048_imgp0114