Herb szkoły

Startujemy ze Szkolnym Konkursem Dziedzictwa Narodowego

…Bez historii, mowy, sztuki
Bez mądrości tej z nauki
naród się zamieni w bezimienny kraj
dziś Ojczyzna jest w potrzebie
czeka ciebie, wierzy w ciebie
tysiąc lat historii patrzy w serce twe…

 

Samorządy klasowe już wylosowały regiony Polski, a zatem można rozpocząć przygotowania do rywalizacji klas w ramach Szkolnego Konkursu Dziedzictwa Narodowego  – Polska to Nasz Wspólny Dom Ojczysty. Poniżej przedstawiamy wyniki losowania:

 • klasa 1B – województwo dolnośląskie i opolskie
 • klasa 1A – województwo kujawsko-pomorskie
 • klasa 2B – województwo lubelskie
 • klasa 1D – województwo lubuskie i wielkopolskie
 • klasa 2A – województwo mazowieckie i łódzkie
 • klasa 1C – województwo podkarpackie
 • klasa 2F – województwo podlaskie
 • klasa 2E – województwo śląskie
 • klasa 1E – województwo świętokrzyskie i małopolskie
 • klasa 2D – województwo warmińsko-mazurskie
 • klasa 2C – województwo zachodniopomorskie i pomorskie

Już dzisiaj zachęcamy do starannych i przemyślanych przygotowań, mamy nadzieję, że aktywny udział wychowawców klas wzmocni ducha rywalizacji i będzie skutkował wysokim poziomem konkursu.

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU DZIEDZICTWA NARODOWEGO – Polska to Nasz Wspólny Dom Ojczysty

 

I. Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu oraz Rada Rodziców przy Liceum, zwani dalej organizatorami.
 1. Konkurs pod honorowym patronatem Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla klas I i II Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu.
 3. Celem konkursu jest:
 • poznanie i popularyzacja wiedzy dotyczącej różnorodności kulturowej naszej Ojczyzny.
 • inicjatywa ma na celu zwiększenie świadomości na temat dziedzictwa kulturowego oraz nagrodzenie dobrych praktyk dotyczących rozpowszechniania tematyki związanej z dziedzictwem w środowisku szkolnym.
 • celem jest również wzmocnienie ducha patriotyzmu, cytując słowa Jana Pawła II „ Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu”.
 • wspólna zabawa, wymiana pomysłów i doświadczeń pracy z młodzieżą
 • wzbudzanie zdrowego współzawodnictwa opartego na partnerstwie, przyjaźni i wzajemnym szacunku oraz pogłębienie integracji zespołu klasowego
 • promocja Szkoły oraz kultywowanie tradycji.

II. Zasady konkursu.

 1. Czas trwania konkursu – od 11 stycznia 2019 r do 14 marca 2019 r.

a) losowanie regionów Polski odbędzie się 11.01.2019 r. w gabinecie 45 przez przedstawicieli Samorządów Klasowych w obecności Dyrekcji
i opiekuna SU

b) w puli regionów znajdują się:

 • województwo dolnośląskie i opolskie
 • województwo kujawsko-pomorskie
 • województwo lubelskie
 • województwo lubuskie i wielkopolskie
 • województwo mazowieckie i łódzkie
 • województwo podkarpackie
 • województwo podlaskie
 • województwo śląskie
 • województwo świętokrzyskie i małopolskie
 • województwo warmińsko-mazurskie
 • województwo zachodniopomorskie i pomorskie

c) finał konkursu odbędzie się 14.03. 2019 r. o godz. 11:45, po długiej przerwie w sali gimnastycznej Liceum.

2. Konkurs przeznaczony jest dla klas I i II Liceum Ogólnokształcącego Braci Śniadeckich w Zgorzelcu.

3. Uczestnicy przygotowują 10-minutowy spektakl słowno-muzyczny wylosowanego regionu. Tego dnia gabinety klasowe mają być miniaturką regionu w pigułce, gdzie odnajdziemy materialne i       niematerialne dziedzictwo kulturowe (tzw. folklor). Usłyszymy muzykę, pokosztujemy kulinarne pyszności oraz poczujemy klimat danego obszaru naszej ojczyzny.

III. Kryteria oceny konkursu

 1. Poprawność merytoryczna i różnorodność prezentowanego dorobku kulturowego.
 2. Estetyka prezentacji oraz kreatywność, inwencja, pomysłowość
  i zaangażowanie w przygotowaniu prezentacji przez członków danej klasy i udział wychowawcy.
 3. Ogólny wyraz artystyczny (ruch sceniczny, choreografia, strój ludowy).

IV. Zasady rozstrzygnięcia konkursu

 1. Uczestnicy zostaną ocenieni przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
 2. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień i ewentualnych nagród indywidualnych w postaci złotych biletów.
 3. Werdykt jury jest ostateczny.
 4. Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody pieniężne:
 • I miejsce – 500 zł dla klasy
 • II miejsce – 300 zł dla klasy
 • III miejsce – 200 zł dla klasy

V. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu.