Z początkiem II semestru w Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu rusza dziennik elektroniczny, już dziś warto zapoznać się z aplikacją, która pozwoli wam sprawnie poruszać się w świecie e-dziennika.

Dzienniczek VULCAN to aplikacja mobilna dla uczniów i rodziców korzystających z dziennika elektronicznego UONET+ firmy VULCAN. Mobilny dzienniczek zawiera najważniejsze wiadomości z e-dziennika.

Dzienniczek VULCAN jest aplikacją całkowicie bezpłatną! Ze wszystkich funkcji możesz korzystać bez dodatkowych opłat.

Dzienniczek+ to aplikacja dla uczniów uczęszczających do szkół korzystających z dziennika elektronicznego Uczniowie Optivum NET+ i ich rodziców. Znajdują się w niej wszystkie informacje o obecności, ocenach i zmianach w planie lekcji.

Dzienniczek+ jest uzupełnieniem elektronicznego dziennika UONET+. Znajdują się w nim te same informacje i można go wykorzystać do kontroli frekwencji, ocen, uwag, planowanych sprawdzianów oraz otrzymywania komunikatów od szkoły. Zawarte w nim informacje dotyczą tylko aktualnego semestru, synchronizowane gdy urządzenie ma połączenie z Internetem.

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przedłuża się zdalne nauczanie w szkołach ponadpodstawowych do 31 stycznia 2021 r.

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w dalszym ciągu realizują program nauki w formie zdalnej według obowiązującego planu na platformie MS TEAMS.

Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu informuje, że 24 grudnia 2020 r. decyzją dyrektora szkoły został ustalony jako dzień wolny od pracy dla pracowników szkoły.

W związku z powyższym LO tego dnia będzie nieczynne.

Wyjątkowa edycja, wyjątkowy Finał – tak określić można zmagania 24. Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, który stał się tradycją naszej szkoły – od lat cieszy się zainteresowaniem naszej młodzieży. Wypracowana przez lata formuła, mająca na celu nie tylko sprawdzenie znajomości poszczególnych ksiąg, ale również formację biblijną uczestników, przyciągnęła w tym roku 6200 uczniów z 1200 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

Uczestnicy zgłębiali „Księgę Liczb” oraz „1. List do Koryntian”. W tym roku najlepsi w szkole okazali się Emilia Krawczyk z klasy 2H, Filip Szymański z klasy 2H oraz Konrad Tymiński z klasy 2B.

Reprezentowali nas w Legnicy podczas diecezjalnego finału Konkursu. Filip wywalczył II miejsce,  Emilka III miejsce i oboje zakwalifikowali się do etapu ogólnopolskiego, natomiast Konrad zdobył V miejsce finalisty diecezjalnego.

Finał ogólnopolski był wyjątkowy pod wieloma względami, odbył się w niełatwej rzeczywistości, w nowej formule online, na dedykowanej platformie. Przystąpiło do niego 125. uczestników z całej Polski. Organizatorzy Konkursu mając na uwadze wysoki poziom tegorocznej 24 edycji oraz chcąc docenić zaangażowanie uczestników, którzy w tym ciężkim czasie zdecydowali się wziąć udział w Konkursie i mimo niesprzyjających okoliczności byli tak wspaniale przygotowani, organizator postanowił przeprowadzić dodatkowy etap Konkursu – do którego zakwalifikował się Filip Szymański.

Po raz pierwszy w historii ostateczne rozgrywki pomiędzy dwunastoma finalistami przeprowadzono w formie transmisji online. W połączeniu udział wzięli finaliści, ich opiekunowie oraz Komisja Konkursowa.

Laureaci zdobyli indeksy uprawniające do podjęcia studiów w wielu renomowanych uczelniach wyższych, bez egzaminów wstępnych, na kilkunastu kierunkach, takich jak: teologia, filozofia, historia, pedagogika, italianistyka, filologia polska, prawo kanoniczne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Ponadto otrzymali również upominki, sprzęt elektroniczny oraz nagrody książkowe.

Gratulujemy tegorocznym laureatom za wyjątkową wytrwałość i mobilizację i życzymy powodzenia na kolejnej, jubileuszowej już edycji!

do obejrzenia – film z dodatkowego etapu konkursu z udziałem Filipa

Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu było inicjatorem przystąpienie szkoły do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „AKTYWNA TABLICA”.

Inicjatywę podjęło Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu, które pozytywnie rozpatrzyło wniosek przystąpienia do programu, dodatkowo udzielając wsparcia finansowego na jego realizację w wysokości 20% wkładu własnego.

Wspólne działania zaowocowały doposażeniem bazy dydaktycznej szkoły o 7 laptopów, które w dobie nauki zdalnej są niezbędnym narzędziem w procesie nauczania. Cieszy również fakt, że pozostałe szkoły powiatu również przystąpiły do pomocowego programu rządowego.

W związku z obecną sytuacją pandemiczną ulegają zmianie (wydłużenie) terminy klasyfikacji uczniów w I semestrze roku szkolnego 2020/2021:

 • do 18.12.2020 r.  – wystawienie propozycji ocen z przedmiotów i zachowania
 • do 22.12.2020 r.  – poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach
 • do 27.01.2021 r.  – wystawienie ocen śródrocznych z przedmiotów obowiązkowych i zachowania
 • 28.01.2021 r.  – klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

Przypominamy również zmiany w organizacji roku szkolnego 2020/2021:

 • od 30.11.2020 r. do 22.12.2020 r. – przedłużenie ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek – nauka zdalna uczniów
 • od 23.12.2020 r. do 03.01.2021 r. – zimowa przerwa świąteczna
 • od 04.01.2021 r. do 17.01.2021 r. – ferie zimowe na terenie całego kraju

Podstawa Prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych:

 • z matematyki na poziomie podstawowym – ograniczono wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, w całości zredukowano wymagania dotyczące brył obrotowych i wymagania z IV etapu edukacyjnego dotyczące ostrosłupów,
 • z geografii na poziomie rozszerzonym – usunięto niektóre treści o charakterze faktograficznym oraz zagadnienia, które są trudne do omówienia podczas nauki zdalnej, np. część zagadnień z zakresu przeszłości geologicznej Ziemi, charakterystykę reżimów rzecznych w Polsce, zmiany funkcji obszarów wiejskich na świecie, zróżnicowanie językowe ludności świata.

Język polski jako przedmiot obowiązkowy:

 • przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
 • czas trwania: 170 minut.
 • za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 70 punktów, w tym:
  część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 20 pkt (ok. 12–15 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch tekstach)
  część 2: wypracowanie – 50 pkt.
 • trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego.
 • jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki – z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych.
 • część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Matematyka jako przedmiot obowiązkowy:

 • przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. ograniczone wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, całkowita redukcja wymagań dotyczących brył obrotowych i wymagań z IV etapu edukacyjnego dotyczących ostrosłupów).
 • czas trwania: 170 minut.
 • za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 28 pkt – zadania zamknięte; 17 pkt – zadania otwarte.
 • liczba zadań otwartych: 7 (w latach 2015–2020: 9).

Język obcy jako przedmiot obowiązkowy:

 • przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
 • czas trwania: 120 minut.
 • za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym: 40 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
 • część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Przedmioty na poziomie rozszerzonym (dodatkowe):

 • przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
 • w przypadku języków obcych nowożytnych – ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – B1+ (B2 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
 • przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym – nieobowiązkowe. Można przystąpić do egzaminu z maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych.

Inne zmiany na egzaminach:

Nie będzie obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Zdający może przystąpić do egzaminu nawet z 6 przedmiotów dodatkowych, jeżeli potrzebuje wyników w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Zadania dla Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

Do 23 grudnia br. CKE ogłosi harmonogram przeprowadzania egzaminów w 2021 r.

Do 31 grudnia br. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje aneksy do informatorów o egzaminie maturalnym w 2021 r.

Ważne informacje i terminy:

Przypominamy Maturzystom o obowiązku poinformowania szkoły o chorobach przewlekłych (na podstawie zaświadczeń lekarskich), opiniach lub orzeczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dotyczących uprawnień w zakresie dostosowań, warunków i form egzaminu maturalnego.

Wszyscy Maturzyści do 7 lutego 2021 r. mają możliwość dokonania korekty deklaracji wstępnych w zakresie zmiany: języka obcego nowożytnego, przedmiotów dodatkowych oraz rezygnacji ze wskazanego egzaminu.

Maraton Pisania Listów organizowany w ramach ogólnoświatowej akcji Write for Rights prowadzonej przez Amnesty International na rzecz ochrony praw człowieka na całym świecie, odbywa się co roku w okolicach 10 grudnia, kiedy świętujemy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, polega na pisaniu listów w obronie kilku konkretnych osób lub grup osób.

To największa globalna akcja na rzecz praw człowieka: na całym świecie rok do roku autorzy listów łącza siły, aby wspólnie wysyłać apele listowne do władz i wyrazy solidarności w sprawach kilku konkretnych osób, których prawa człowieka są łamane.

Maraton Pisania Listów po raz pierwszy został zorganizowany w 2001 roku w Polsce. Na pomysł akcji wpadli aktywiści i aktywistki warszawskiej grupy lokalnej Amnesty. W następnych latach akcja rozpowszechniała się na inne kraje. Dzięki Maratonowi Pisania Listów udaje się realnie wpłynąć na poprawę sytuacji kilku bądź kilkunastu osób.

Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu już od kilku lat włącza się w międzynarodową akcję i zachęca uczniów naszego Liceum do uczestnictwa w maratonie. Tym razem na apel odpowiedziały uczennice klasy 2F, które zaangażowały się w pisanie listów – bo DZIEWCZYNY MAJĄ MOC !!!

podziękowanie od Biblioteki Miejskiej w Zgorzelcu za udział w maratonie