Herb szkoły

PROJEKT “CHEMIA U ŚNIADECKICH”

 DS

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

W dniach 12.05 ? 12.07.2014 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu realizowany był projekt ?Chemia u Śniadeckich?, organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu, dotowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, przy udziale środków własnych.

Odbiorcami bezpośrednimi zadania byli uczniowie gimnazjów powiatu zgorzeleckiego, zarówno kandydaci do klasy przyrodniczej naszego liceum, jak i uczniowie zainteresowani chemią i chętni do udziału w konkursie dla gimnazjalistów ?Młody chemik eksperymentuje? na Politechnice Wrocławskiej oraz w powiatowych eliminacjach do tego konkursu w naszej szkole. W dniu 4.04.2014 r. w czasie ?Drzwi Otwartych? w LO w Zgorzelcu ogłoszono informację o planowanym projekcie.  Ponadto przekazano informację na spotkaniu dyrektora LO z dyrektorami gimnazjów. W terminie do 16.04.2014r. uczniowie składali deklaracje udziału w/w projekcie. Złożono 52 deklaracje: 33 uczniów klas III, 11 uczniów klas II i 8 uczniów klas I. Objęliśmy projektem wszystkich chętnych z klas III oraz uczniów klas I i II jako dodatkową grupę prowadzoną w formie wolontariatu.

W projekcie wzięły udział następujące gimnazja z powiatu zgorzeleckiego:

L.p.

Nazwa gimnazjum

Liczba uczestników

klasy I

klasy II

klasy III

1

Gimnazjum nr 1 w Zgorzelcu

1

13

2

Gimnazjum nr 2 w Zgorzelcu

12

3

Gimnazjum nr 3 w Zgorzelcu

3

4

Niepubliczne Gimnazjum Łużyckie

3

8

5

Gimnazjum Pieńsk

2

6

Zespół Szkół w Węglińcu

2

7

Gimnazjum nr 2 Bogatynia

1

RAZEM UCZESTNIKÓW

3

11

31

 

Uczestników podzielono na 3 grupy. 2 grupy stanowili uczniowie klas 3, ponadto uczniowie klas 2 i 1 stanowili dodatkową 3 grupę prowadzoną w formie wolontariatu. Projektem objęto 45 uczniów powiatu zgorzeleckiego.

Głównym celem zadania było:

 • rozwijanie zainteresowania chemią wśród gimnazjalistów ,
 •  zapoznanie z podstawową  techniką laboratoryjną,
 •  przygotowanie do samodzielnego przeprowadzania eksperymentów i rozumienia zachodzących procesów w ramach przeprowadzanych eksperymentów, zapisu reakcji chemicznych,
 • wykonywanie właściwych obliczeń chemicznych,
 •  przygotowanie do udziału w innych projektach i konkursach
 • przygotowanie uczniów do samodzielnego myślenia, kreatywności w rozwiązywaniu problemów
 • projektowania ścieżki dalszego rozwoju edukacyjnego ,
 • podejmowania właściwych samodzielnych decyzji w przyszłości

Program zajęć

L.p.

Tematy zajęć

Data realizacji zajęć

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

1

Stężenia, Cp, Cm, przeliczanie stężeń.

16.05.2014

20.05.2014

16.05.2014

2

pH roztworu, wskaźniki.

23.05.2014

27.02.2014

23.05.2014

3

Reakcje redoks.

30.05.2014

03.06.2014

30.05.2014

4

Reakcje jonowe.

06.06.2014

10.06.2014

06.06.2014

5

Hydroliza.

12.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

Liczba zrealizowanych godzin

20

20

20

 

Projekt obejmował blok tematyczny w formie zajęć: teoretycznych, ćwiczeniowych i laboratoryjnych.

 

Zajęcia były realizowane wg. niżej przedstawionego harmonogramu:

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 12.05.2014 do 12.07.2014

Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego

Terminy realizacji poszczególnych działań

 1. Przeprowadzenie zajęć teoretyczno ? laboratoryjnych (5 dni dla każdej z grup: 2 zajęcia w maju i 3 zajęcia w czerwcu)

12.05.2014 ? 28.06.2014

 1. Wycieczka integracyjna na Politechnikę Wrocławską (1 dzień) ? uczestnicy deklarowali chęć wyjazdu

13.06.2014 r.

 1. Spotkanie z leśnikiem z Nadleśnictwa Pieńsk p. Lucjanem Lubeckim (prelekcja + rozpoznawanie drzew na terenie Parku Miejskiego w Zgorzelcu)

24.06.2014 r.

 1. Rozdanie zaświadczeń o uczestnictwie w projekcie

27.06.2014 r.

 1. Umieszczenie informacji o realizowanym zadaniu na stronie internetowej Liceum Ogólnokształcącego im Braci Śniadeckich w Zgorzelcu i biorących udział w projekcie Gimnazjów z powiatu Zgorzeleckiego po zakończeniu zajęć

01.07 – 10.07.2014 r.

 1. Rozliczenie zadania

Do 12.07.2014 r.

 

Wszystkie zakładane cele zostały zrealizowane a następujące rezultaty osiągnięte:

– zwiększenie zainteresowania chemią wśród uczniów gimnazjów powiatu zgorzeleckiego,

– zwiększenie umiejętności obliczeniowych wśród uczestników projektu,

– nabycie umiejętności samodzielnego wykonywania eksperymentów chemicznych,

– nabycie umiejętności projektowania i wykonywania eksperymentów chemicznych,

– zwiększenie kreatywności wśród uczestników projektu;

Rezultaty trwałe:

– podniesienie i wyrównanie umiejętności chemicznych wśród uczniów,

– zainteresowanie uczniów chemią,

– wykorzystanie pracowni chemicznej:

Rezultaty dodatkowe:

– propagowanie wiedzy chemicznej,

– stworzenie możliwości rozwijania talentów chemicznych,

– rozszerzanie oferty edukacyjnej.

Planujemy stworzenie na terenie szkoły ośrodka przygotowywania do konkursu i przeprowadzania eliminacji powiatowych w ramach konkursu organizowanego na Politechnice Wrocławskiej ?Młody chemik eksperymentuje?. Projekt miał na celu wyłonienie wśród uczestników talentów chemicznych i objęcie ich opieką merytoryczną oraz pomoc w dalszym rozwój oraz realizację potrzeb edukacyjnych uczniów naszego powiatu.

Ogromne podziękowania za wsparcie i pomoc w postaci zdjęć i filmu,  należą się p. Stanisławowi Lesickiemu oraz uczniowi klasy I E Damianowi Lickindorfowi.

 

Zdjęcia dostępne w galerii.

Film dostępny tutaj.