Herb szkoły

E-deklaracja maturalna

Maturzystów z Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich informujemy, że w przyszłym rozpoczynamy składanie e-deklaracji maturalnych w formie elektronicznej,

Każdy uczeń klasy maturalnej otrzymał już login i hasło umożliwiające dostęp do ZIU (Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika).

https://ziu.gov.pl

W tym systemie będzie mógł wypełnić deklarację maturalną, a przyszłości także odczytać w których salach zdaje wybrane egzaminy oraz sprawdzić wynik swojej matury.

Jeżeli wraz z deklaracją zdający składa inne dokumenty, np. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zaświadczenie lekarskie, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej i chce złożyć e-deklarację, wówczas zobowiązany jest przygotować wyraźny skan każdego dokumentu i przesłać te pliki (skany) jako załączniki do deklaracji. W e-deklaracji jest również zobowiązany złożyć oświadczenie o zgodności skanów z papierowymi oryginałami dokumentów, które załącza do deklaracji.

Po wysłaniu e-deklaracji pojawi się potwierdzenie złożenia deklaracji, które należy wydrukować a następnie podpisać i dostarczyć do sekretariatu uczniowskiego do 2 października 2023 r.