Herb szkoły

Realizacja programu profilaktyki uzależnień „Trzeźwe życie – twój wybór”

Od kilku lat w Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu realizowany jest Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii, w którym uczestniczą uczniowie klas pierwszych i drugich. Zajęcia dotyczące profilaktyki uzależnień „Trzeźwe życie – twój wybór” prowadzi certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień Leopold Lisicki.

Celem programu jest dostarczenie wiedzy o środkach psychoaktywnych i niebezpieczeństwach związanych z ich używaniem. Zmiana błędnych przekonań,  oraz mitów dotyczących odurzania się. Uświadomienie potrzeby samorealizacji i rozpoczęcie procesu aktywnego jej zaspakajania. Nabywanie lepszych umiejętności komunikacji międzyludzkiej i podejmowanie konstruktywnych decyzji w ważnych sprawach życiowych, oraz uczenie się postaw asertywnych wobec presji rówieśniczej.

Tematem zajęć były fakty i mity dotyczące problematyki uzależnień od substancji psychoaktywnych, a w tym nowych narkotyków ,,dopalaczy”. Omówiono psychologiczne mechanizmy uzależnienia, oraz skutki nadużywania alkoholu, zażywania narkotyków, palenia tytoniu i spożywania ,,energetyków”.

Poruszono w czasie zajęć aspekty prawa narkotykowego, oraz konsekwencje łamania tego prawa: handlu narkotykami, udzielania i posiadania nielegalnych substancji. Omówiono regulamin szkoły, dotyczący używania przez uczniów narkotyków, posiadania ich, oraz przychodzenia do szkoły pod wpływem alkoholu, czy innych substancji psychoaktywnych. W czasie zajęć duże zainteresowanie wywołał temat uzależnień behawioralnych i konsekwencji wynikających z nieumiejętnego korzystania ze zdobyczy technologicznych. Prowadzący promował zdrowy sposób życia i zachęcał do poszukiwania alternatywnych sposobów radzenia sobie z problemami, bez używania substancji psychoaktywnych. Motywował do rozwijania swoich pasji i zainteresowań, oraz wskazywał potrzebę budowania odpowiedzialnych i bezpiecznych relacji międzyludzkich. Zachęcał również młodzież, do korzystania z pomocy specjalistów, w sytuacji kryzysu, czy problemów emocjonalnych.

Zajęcia prowadzone były w formie mini wykładów, prezentacji multimedialnej oraz formy warsztatowej, z wykorzystaniem psychodram.