Herb szkoły

Ruszają zajęcia wspomagające

Zajęcia wspomagające mają na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Są przeznaczone dla uczniów klas szkół ponadpodstawowych. Będą odbywały się wyłącznie w szkole. Mogą w nich uczestniczyć chętni uczniowie.

Zajęcia wspomagające będą organizowane z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego (ujętych w ramowych planach nauczania) w okresie od 2 września 2021 r. do 22 grudnia 2021 r.

Wymagana jest pisemna forma deklaracji uczestnictwa ucznia w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających z danego przedmiotu lub przedmiotów – w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację uczestnictwa ucznia w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających z danego przedmiotu lub przedmiotów.

deklaracja udziału ucznia w zajęciach wspomagających