Herb szkoły

Zajęcia wychowanie do życia w rodzinie

Informujemy, iż zajęcia z wychowania do życia w rodzinie (WDŻ) przyjmują formę zajęć międzyoddziałowych.

Odbywać się będą w każdą środę na 8 godzinie lekcyjnej z p. Beatą Łężny (gabinet 54). Pierwsze spotkanie odbędzie się 16 marca 2022 r.

Przypominamy !!!

Dobrowolność udziału w lekcjach wychowania do życia w rodzinie wynika z respektowania prawa rodziców jako pierwszych i najważniejszych wychowawców swoich dzieci. Uczniowie, których rodzice wyrazili zgodę na ich udział w zajęciach, są zobowiązani do obecności na wszystkich lekcjach.

Rodzic/prawny opiekun ucznia ma prawo zgłosić rezygnację z udziału dziecka w zajęciach WDŻ. Powyższa rezygnacja może być dokonana tylko w formie pisemnej. Realizacja zajęć potwierdzona jest w dzienniku elektronicznym, zgodnie z przyjętymi w szkole zasadami. Zajęcia WDŻ nie podlegają ocenie i nie maja wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.