Herb szkoły

Konkurs informatyczny


Zachęcam wszystkich licealistów do sprawdzenia się w konkursie informatycznym Bóbr.

Konkurs odbędzie się dnia 12.11.2013 (wtorek) w godzinach 12.00-13.00.

Zapisy do konkursu przyjmuje Paweł Pilczuk (gab.49) do dnia 8.11.2013. Strona konkursu:http://www.bobr.edu.pl/Aktualnosci/Aktualnosci.aspx

Charakter zadań konkursowych ma duży wpływ na zainteresowanie konkursem. Pytania testowe w konkursie Bóbr są na ogół związane z posługiwaniem się komputerem i jego oprogramowaniem przy rozwiązywaniu różnych sytuacji i problemów, pochodzących z różnych zastosowań i przedmiotów nauczania takich jak: język ojczysty, język obcy, geografia, historia, sztuka, technika i oczywiście matematyka. Niektóre pytania dotyczą budowy komputerów, inne oprogramowania użytkowego. Pytania często związane są również z kulturą i językiem. Wiele pytań umożliwia uczniom wykazanie się umiejętnością algorytmicznego myślenia. Zadania są testowe. Należy wybrać jedną poprawną odpowiedź spośród czterech możliwych lub wykonać inne czynności, o których jest mowa w zadaniu.

Bóbr to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Pod adresem http://www.bebras.org/ znajduje się strona Konkursu Bebras.

Zasady konkursu są podobne do zasad bardzo popularnego w szkołach konkursu matematycznego Kangur. Konkurs Bóbr jest adresowany do uczniów we wszystkich typach szkół. Udział w Konkursie nie jest związany z żadna opłatą, w przyszłości jednak nie wyklucza się wprowadzenia opłat na wzór innych konkursów, takich jak Kangur.

Cal konkursu:

Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych. W szczególności konkurs ma na celu:

– zwiększenie zaangażowania uczniów w stosowaniu komputerów i technologii informacyjnej podczas poznawania różnych dziedzin od samego początku pobytu w szkole,
– przyczynianie się do rozwoju i kształtowania twórczego podejścia przy zdobywania wiedzy i umiejętności,
– stwarzanie okazja do wymiany doświadczeń między uczniami i nauczycielami z różnych szkół w różnych krajach,
– sprzyjanie wyrównywaniu szans stosowania tej technologii w grupach dziewcząt i chłopców posiadających dostęp do komputerów, jak i nie mających takiego dostępu,
– zachęcanie uczniów do zdobywania umiejętności potrzebnych w ich życiu osobistym i w przyszłej pracy zawodowej.
Posługiwanie się technologią niesie w sobie wiele ważnych aspektów poznawczych, społecznych i kulturowych. W konkursie mocno akcentowane są elementy międzykulturowe i europejskie.