Herb szkoły

Maturalny rozkład jazdy 4 i 5 maja

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Na egzamin należy przybyć punktualnie o godz. 8:15 (w przypadku egzaminów rozpoczynających się o godz. 9:00) i 13:15 (w przypadku egzaminów rozpoczynających się o godzinie 14:00).

W celu zachowania wszystkich wytycznych dotyczących bezpieczeństwa w okresie pandemii, uczniowie wchodzą do budynku szkoły 2 wejściami bocznymi, analogicznie opuszczają szkołę tymi samymi wejściami.

04.05.2021 r., godz. 9:00 – język polski (poziom podstawowy)

04.05.2021 r., godz. 14:00 – język łaciński i kultura antyczna

05.05.2021 r., godz. 9:00 – matematyka (poziom podstawowy)

05.05.2021 r., godz. 14:00 – historia muzyki

UCZNIOWIE Z KLAS 3B, 3C, 3D, 3E oraz ABSOLWENCI Z UBIEGŁYCH LAT PISZĄ EGZAMIN NA SALI GIMNASTYCZNEJ I DLATEGO WCHODZĄ WEJŚCIEM OD SALI GIMNASTYCZNEJ

GRUPA UCZNIÓW Z WYDŁUŻONYM CZASEM PISZE EGZAMIN NA SALI LUSTRZANEJ I RÓWNIEŻ WCHODZI WEJŚCIEM OD SALI GIMNASTYCZNEJ

UCZNIOWIE Z KLASY 3A PISZĄ EGZAMIN W AULI, WCHODZĄ WEJŚCIEM TYLNYM OD PODWÓRKA SZKOLNEGO

UCZNIOWIE, KTÓRZY KORZYSTAJĄ Z KOMPUTERA NA MATURZE PISZĄ EGZAMIN W SALI 60, WCHODZĄ WEJŚCIEM TYLNYM OD PODWÓRKA SZKOLNEGO

Na teren szkoły nie mogą wejść żadne osoby towarzyszące Zdającemu.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie Zdający z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły.

Czekając na wejście do szkoły Zdający mają obowiązek zachowania odstępu, co najmniej 1,5 m oraz mają obowiązkowo zakryte usta i nos.

Zdającym NIE WOLNO gromadzić się na terenie szkoły i wewnątrz budynku.

Zdający są zobowiązani do zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz każdorazowo:

  • kiedy w sali egzaminacyjnej do zdającego podchodzi członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie oraz kiedy Zdający deklaruję chęć skorzystania ze słownika (przed jego użyciem musi zdezynfekować ręce)
  • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i opuszcza salę egzaminacyjną,
  • wychodzi do toalety.

Zdający mają obowiązek dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły oraz w każdym innym punkcie na terenie szkoły, gdzie płyny do dezynfekcji są ustawione.

Egzaminy maturalne są przeprowadzane w salach z zachowaniem odpowiednich odstępów pomiędzy Zdającymi oraz między Zdającymi a członkami zespołu nadzorującego.

Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, maskotek, pomocy dydaktycznych, zeszytów, plecaków.

Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły telefonów komórkowych oraz innych urządzeń telekomunikacyjnych.

Zdający zgłasza się na egzamin z: dowodem osobistym, długopisami z czarnym wkładem i przyborami dopuszczonymi na danym przedmiocie oraz małą butelką wody.

W czasie wpuszczania do sali egzaminacyjnej przedstawiciel Zespołu Nadzorującego ma prawo poprosić Zdającego w celu identyfikacji – o chwilowe zdjęcie maseczki. Zdający ma obowiązek uchylić maseczkę w celu identyfikacji (przy zachowaniu odległości 1,5 m).

Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji sali.