Herb szkoły

Ostateczna deklaracja maturalna

Deklaracja maturalna to dokument, który potwierdza wolę przystąpienia do egzaminów maturalnych przez uczniów ostatniej klasy liceum. W ramach deklaracji maturalnej wskazują oni, z których przedmiotów i na jakim poziomie chcą zdawać maturę. Jest ona zatem potwierdzeniem podjętych decyzji.

Przyszły maturzysta składa ostateczną deklarację maturalną dotyczącą przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w postaci elektronicznej (e-deklarację) w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika (ZIU) na stronie internetowej: https://ziu.gov.pl/login.
Logowanie do ZIU jest możliwe przy użyciu loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły przekazanego uczniom we wrześniu.

Do 7 lutego 2024 r. składa się ostateczną deklarację dotyczącą̨ przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym. Deklaracja ostateczna może się różnić od tego, co znalazło się w dokumencie składanym w pierwszym terminie. Po tym terminie nie można dokonywać żadnych zmian w deklaracji.

Pamiętaj: Każdy maturzysta musi wybrać minimum jeden przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym. Maksymalna liczba przedmiotów dodatkowych zdawanych pisemnie na poziomie rozszerzonym to sześć, w tym jeden jest zdawany obowiązkowo.

Ostateczną deklarację maturalną należy wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie uczniowskim do 7 lutego 2024 r.

Uczniowie, którzy nie dokonują zmian w swoich deklaracjach maturalnych również muszą dostarczyć wydruk swojej deklaracji maturalnej !!!

Uczniowie, którzy chcą skorzystać z dostosowania warunków i form zdawania egzaminu maturalnego muszą wraz ze złożeniem deklaracji ostatecznej dostarczyć stosowną dokumentację (opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie) do 7 lutego 2024 r.