Herb szkoły

Zmiany na egzaminie maturalnym 2021

Podstawa Prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych:

 • z matematyki na poziomie podstawowym – ograniczono wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, w całości zredukowano wymagania dotyczące brył obrotowych i wymagania z IV etapu edukacyjnego dotyczące ostrosłupów,
 • z geografii na poziomie rozszerzonym – usunięto niektóre treści o charakterze faktograficznym oraz zagadnienia, które są trudne do omówienia podczas nauki zdalnej, np. część zagadnień z zakresu przeszłości geologicznej Ziemi, charakterystykę reżimów rzecznych w Polsce, zmiany funkcji obszarów wiejskich na świecie, zróżnicowanie językowe ludności świata.

Język polski jako przedmiot obowiązkowy:

 • przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
 • czas trwania: 170 minut.
 • za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 70 punktów, w tym:
  część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 20 pkt (ok. 12–15 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch tekstach)
  część 2: wypracowanie – 50 pkt.
 • trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego.
 • jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki – z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych.
 • część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Matematyka jako przedmiot obowiązkowy:

 • przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. ograniczone wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, całkowita redukcja wymagań dotyczących brył obrotowych i wymagań z IV etapu edukacyjnego dotyczących ostrosłupów).
 • czas trwania: 170 minut.
 • za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 28 pkt – zadania zamknięte; 17 pkt – zadania otwarte.
 • liczba zadań otwartych: 7 (w latach 2015–2020: 9).

Język obcy jako przedmiot obowiązkowy:

 • przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
 • czas trwania: 120 minut.
 • za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym: 40 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
 • część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Przedmioty na poziomie rozszerzonym (dodatkowe):

 • przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
 • w przypadku języków obcych nowożytnych – ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – B1+ (B2 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
 • przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym – nieobowiązkowe. Można przystąpić do egzaminu z maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych.

Inne zmiany na egzaminach:

Nie będzie obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Zdający może przystąpić do egzaminu nawet z 6 przedmiotów dodatkowych, jeżeli potrzebuje wyników w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Zadania dla Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

Do 23 grudnia br. CKE ogłosi harmonogram przeprowadzania egzaminów w 2021 r.

Do 31 grudnia br. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje aneksy do informatorów o egzaminie maturalnym w 2021 r.

Ważne informacje i terminy:

Przypominamy Maturzystom o obowiązku poinformowania szkoły o chorobach przewlekłych (na podstawie zaświadczeń lekarskich), opiniach lub orzeczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dotyczących uprawnień w zakresie dostosowań, warunków i form egzaminu maturalnego.

Wszyscy Maturzyści do 7 lutego 2021 r. mają możliwość dokonania korekty deklaracji wstępnych w zakresie zmiany: języka obcego nowożytnego, przedmiotów dodatkowych oraz rezygnacji ze wskazanego egzaminu.